Ekološki menadžment

Semestar u kom se sluša predmet: šesti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Nataša Petrović
E-mail: petrovic.natasa@fon.bg.ac.rs
Saradnici: Marko Ćirović
E-mail: marko.cirovic@fon.bg.ac.rs

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Obezbeđivanje znanja iz oblasti ekologije i ekološkog menadžmenta/upravljanja zaštitom životne sredine, uz savladavanje menadžment strategija i veština za rešavanje ekoloških problema, a sa ciljem poboljšanja i povećanja individualne i opšte ekološke svesti, te jačanje buduće proaktivne uloge u primeni rezultata ekološke nauke u praksi, a radi održanog i/ili poboljšanog kvaliteta opšteg razvoja.

Ishodi obrazovanja:
Obezbeđena znanja iz menadžment strategija i menadžment veština za rešavanje konkretnih ekoloških problema/problema životne sredine sa ciljem pripreme za primene rezultata ekološke nauke u praksi radi adekvatnog upravljanja zaštitom životne sredine i sprovodjenja strategija održivog razvoja.

 Metode izvođenja nastave:
Prezentovanje sadržaja (ppt i multimedijalne prezentacije, edukativni filmovi…) Interaktivni rad na rešavanju studija slučaja. Diskusije na unapred definisan i prezentovan problem. Timski rad u kreativnim radionicama. Kritična analiza, evaluacija i sinteza informacija, problema i problematike prilikom razrade konkretnog i nezavisnog istraživačkog rada studenata prilikom izrade seminarskih radova.

 Način polaganja:
1.Predispitne obaveze
     Kolokvijum 40 poena
     Seminarski rad 5 poena
     Debata 10 poena (za pobednički tim nagradnih 10 poena)
     Prisustvo na predavanjima 5 poena
2.Završni ispit
     Usmeni deo ispita 30 poena

 Literatura:
Nataša Petrović, Ekološki menadžment, FON, Beograd, 2012.

Sajt predmeta(interaktivni korisnički servis-moodle)