Ekonomika poslovanja i planiranja

Semestar u kom se sluša predmet: četvrti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Vesna Milićević; dr Bojan Ilić
E-mail: milicevic.vesna@fon.bg.ac.rs
E-mail: ilic.bojan@fon.bg.ac.rs
Saradnik: mr Tanja Milić; Nemanja Milanović

Opis predmeta:

 Obrazovni cilj:
Sticanje znanja i veština iz oblasti ekonomike poslovanja i poslovnog paniranja relevantnih sa aspekta savremenog menadžmenta.

Ishodi obrazovanja:
Ovladavanje teorijskim pristupima, metodama i modelima iz oblasti ekonomike poslovanja i poslovnog planiranja i sposobnostima njihove primene u praksi.

Metode izvođenja nastave:
Predavanja uz učešće studenata u interaktivnoj nastavi, prezentacija primera iz prakse, studije slučajeva, kreativne radionice, vežbe rešavanja konkretnih menadžerskih problema, konsultacije u procesu izrade seminarskih radova.

Način polaganja ispita:

1.Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja 15 poena
Seminarski rad 15 poena

2. Završni ispit
Usmeni deo ispita 70 poena

Literatura:
1. Milićević V., Ilić B., Ekonomika preduzeća – fokus na savremeno poslovanje, FON, Beograd, 2005.
2. Dr Vesna Milićević, Strategijsko poslovno planiranje – menadžment pristup, FON, Beograd, 2007.

Sajt predmeta: