Engleski jezik 3

Semestar u kom se sluša predmet: četvrti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Gordana Matić
E-mail: gordanam@fon.bg.ac.rs
Saradnik: Marija Novaković

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Savlađivanje tehnika pisanja pisama na engleskom jeziku, adekvatna upotreba osnovnih vrsta formalnih pisama, pisanje eseja, članaka i naučnih radova na engleskom jeziku. Potpuno ovladavanje veštinama komunikacije na poslovnom engleskom jeziku uz poznavanje većine poslovnih termina i idioma.

 Ishodi obrazovanja:
Sticanje osnovnih znanja i osposobljavanje studenata za praktičnu primenu.

 Metode izvođenja nastave:
Predavanja, interaktivna nastava: radionice, razmena ideja i saznanja kroz grupnu diskusiju, učenje na primeru kroz studiju slučaja, mentorski i timski rad na izradi seminarskih radova na dogovorenu temu, metod prezentacije.

 Način polaganja:
1. Predispitne obaveze
Kolokvijum  20 poena
Seminarski rad  20 poena

2. Završni ispit
Pismeni deo ispita-kombinovani zadaci i teorija  60 poena

 Literatura:
Mitić Gordana, Reading Texts, Short English Grammar Book, FON, Beograd, 2012.

Sajt predmeta: eng.fon.rs