Finansijski menadžment i računovodstvo

Semestar u kom se sluša predmet: četvrti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Nevenka Žarkić-Joksimović; doc. dr Snežana Knežević
Saradnik: Veljko Dmitrović

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Upoznavanje sa osnovnim kategorijama i problemima finansijskog menadžmenta i računovodstva.

 Ishodi obrazovanja:
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti finansijkog menadžmenta i računovodstva kao njegovog dela.

 Metode izvođenja nastave:
Nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe i konsultacije. Studenti se aktivno uključuju u nastavni proces kroz razgovor, vežbe, izradu domaćih zadataka.

 Način polaganja:
1. Preko kolokvijuma:
Finansijski menadžment (predavanja):
I kolokvijum (I deo udžbenika – I, II, III, IV i V glava) 17 poena
II kolokvijum (II deo udžbenika – VI, VII, VIII, X i XI glava) 17 poena
III kolokvijum (finansijska analiza – IX glava) 11 poena
Za svaki deo je neophodno ostvariti minimalno 51% od maksimalnog broja poena.

 Računovodstvo (vežbe):
I kolokvijum – zadatak (materija iz zbirke koja se obradi na vežbama) 15 poena i teorija (prve tri glave udžbenika “Računovodstvo”) 8 poena
II kolokvijum – zadatak (materija iz zbirke koja se obradi na vežbama) 15 poena i teorija (od četvrte do jedanaeste glave udžbenika “Računovodstvo”) 7 poena

 Poeni za prisustvo i aktivnost:
Prisustvo i aktivnost na predavanjima i vežbama maksimalno 10 poena (5 poena prisustvo, 5 poena aktivnost – za maksimalnih 5 poena za prisustvo možete da imate 3 izostanka sa predavanja i 3 izostanka sa vežbi – poeni se procentualno smanjuju sagledavajući smanjenje broja dolazaka)

Dodatni uslovi i napomene:
Da bi položili kolokvijum/ispit potrebno je da ostvarite više od 51% poena.
Prvi kolokvijum iz računovodstva se polaže u radnoj svesci koja se dobija uz Zbirku zadataka iz računovodstva.
Uslov za polaganje drugog kolokvijuma (deo računovodstvo) je položen prvi, pošto u ispitnom roku ne postoji mogućnost da se teoretski deo polaže iz dva dela.
Za deo finansije zasebno važe položeni kolokvijumi i položen prvi ne uslovljava polaganje drugog, jer se i u ispitnim rokovima mogu polagati iz delova.
Da bi se položio drugi deo finansija mora se ostvariti 51% tačnosti kod teoretskog dela i 51% kod finansijske analize.
 Na kolokvijumu se mogu odvojeno polagati delovi računovodstvo i finansije, po izboru studenata.
Poeni sa predavanja i vežbi važe zaključno sa oktobarskim rokom 2013. godine.
Preko kolokvijuma mogu isključivo polagati studenti koji su prijavili slušanje ovog predmeta tj. polaganje putem kolokvijuma!

 Literatura:
1. Prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović, Upravljanje finansijama – osnove i principi, Beograd 2010.
2. Prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović i prof. dr Vesna Bogojević Arsić, Računovodstvo, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2008.
3. Prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović, prof. dr Vesna Bogojević Arsić, prof. dr Slađana Benković i dr Branko Šikanjić, Zbirka zadataka iz računovodstva, Grafos, Beograd, 2010.
Sajt predmeta: finansije.fon.rs