Informacioni sistemi preduzeća

Semestar u kom se sluša predmet: sedmi

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: prof. dr Danica Lečić-Cvetković
Saradnici: mr Slobodan Antić; Lena Đorđević
E-mail: antic.slobodan@fon.bg.ac.rs
E-mail: djordjevic.lena@fon.bg.ac.rs

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Ovaj program ima za cilj da osposobi studente da:

  • Koriste Visual Basic for Applications radi automatizacije postupaka rada sa podacima u EXCEL-u;
  • Samostalno formiraju i vode priručne baze podataka u vezi sa poslovima koje će obavljati u preduzeću;
  • Razumeju robno-materijalno i pogonsko knjigovodstvo preduzeća i učestvuju u timovima za njegovo unaprađenje.

Ishodi obrazovanja:
Obučenost studenata za praćenje osnovnih sredstava, materijalno, pogonsko i robno knjigovodstvo, praćenje kupaca i dobavljača, obračun zarada, poreza i doprinosa na zarade i korišćenje MS Excel alata za rad sa priručnim bazama podataka kao i automatizaciju rada sa podacima u Excel-u pisanjem makroa u VBA.

Metode izvođenja nastave:
Predavanja uz korišćenje PowerPoint prezentacije. Vođenje vežbe preko projektora dok student samostalno rade na svojim računarima.

Način polaganja:
1. Predispitne obaveze
      Prisustvo na audotornim vežbama i predavanjima
Odbrana vežbi
Odbrana programa

2. Završni ispit
      Test
      Usmeni ispit

 Literatura:
1. Konstantin Kostić, Informacioni sistemi preduzeća u EXCEL-u, Privredni savetnik, Beograd, 2010
2.
Konstantin Kostić, Slobodan Antić, Lena Đorđević, Informacioni sistemi preduzeća u EXCEL-u – zbrika primera, FON, Beograd, 2011.

Sajt predmeta http://uprsys.fon.rs/