Logistika

Semestar u kom se sluša predmet: peti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Dragan Vasiljević
E-mail: vasiljevic.dragan@fon.bg.ac.rs
Saradnik: mr Biljana Cvetić, Miloš Danilović
E-mail: cvetic.biljana@fon.bg.ac.rs
E-mail: danilovic.milos@fon.bg.ac.rs

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Upoznavanje sa osnovnim konceptima i metodama logističkog menadžmenta.

Ishodi obrazovanja:
Teorijska i praktična znanja upravljanja logističkim procesima proizvodnih i uslužnih preduzeća.

Metode izvođenja nastave:
Predavanja ex cathedra, interaktivne metode (kreativne radionice i studije slučajeva) i laboratorijske vežbe.

 Način polaganja:
 1. Predispitne obaveze
      Test na predavanju 10 poena
      Kolokvijum I 15 poena
      Kolokvijum II 15 poena
      Laboratorijske vežbe 15 poena
      Seminarski rad 15 poena
2. Završni ispit
      Pismeni deo ispita (kombinovani zadaci i teorija) 30 poena
     Usmeni deo ispita 30 poena

 Literatura:
Dragan Vasiljević, Biljana Jovanović, Menadžment logistike i lanaca snabdevanja, FON, Beograd, 2008.

Sajt predmeta: (informisanje putem mejla)