Lokacija i raspored objekata – alternativni predmet

Semestar u kom se sluša predmet: peti

Nastavnici:  dr Nenad Mladenović, dr Dragoslav Slović, Dragana Stojanović
E-mail: mladenovic.nenad@fon.bg.ac.rs
E-mail: slovic.dragoslav@fon.bg.ac.rs
E-mail: stojanovic.dragana@fon.bg.ac.rs

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Projektovanje poslovnih sistema, skladišnih i transportnih sistema u cilju ostvarenja efikasnih rezultata. Rad sa metodama i tehnikama izbora lokacije, radi pronalaženja najbolje lokacije za ostvarivanje unapred definisanih ciljeva poslovnog sistema.

Ishodi obrazovanja:
Izučavanjem predmeta studenti stiču znanja i veštine za primenu metoda i tehnika izbora lokacije; za izradu tehnološkog projekta, pozicioniranje opreme i prostora kao i za projektovanje skladišnih sistema.

Metode izvođenja nastave:
Pripremanje prezentacija sadržaja u PowerPoint-u podržana primerima vezanim za materiju; Osposobljavanje studenta za rešavanje konkretnih problema demonstracijom primera i konkretnim rešavanjem zadataka uz aktivno učešće studenata; Uključivanje studenata u istraživanje i prezentiranje određenih sadržaja u skladu sa njihovim interesovanjima.

 Način polaganja:
Kolokvijum 1 20 poena
Kolokvijum 2 20 poena
ili
Klasično 40 poena
Projektni zadatak (2 studenta)-50
Aktivnosti na predavanjima-10

Literatura:
Radojević  Z., Radojević M., Stojanović D., Lokacija i projektovanje objekata, FON, Beograd, 2007.

Sajt predmeta: (informisanje putem mejla)