Matematika 3

Semestar u kom se sluša predmet: treći

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Vera Kovačević-Vujičić; dr Milica Stojanović; dr Dragan Đorić; doc. dr Rade Lazović; doc. dr Vesna Manojlović
Saradnici: Mr Vladimir Baltić; Nada Andrić; Nebojša Nikolić

Opis predmeta:

 Obrazovni cilj:
Upoznavanje i savlađivanje matematičkih sadržaja koji se odnose na teoriju običnih diferencijalnih jednačina i sistema diferencijalnih jednačina sa primenama, kao i sa elementima kompleksnih funkcija i Laplasove transformacije.

Ishodi obrazovanja:
Studenti se osposobljavaju za analizu i rešavanje jednostavnih klasa diferencijalnih jednačina i sistema diferencijalnih jednačina. Studenti ovladavaju primenom Laplasove transformacije na rešavanje sistema linearnih diferencijalnih jednačina.

Metode izvođenja nastave:
Klasičan način uz upotrebu table, folije i prezentacija na računaru. Osim teorijske i praktične nastave predviđen je još jedan čas nedeljno, koji se može svrstati u ostale časove, tokom kojih će se vršiti utvrđivanje pređenog gradiva.

Način polaganja:

Literatura:
1. Vujčić V.,Dajović S. Matematika 3 FON, Beograd 2006.
2. Stojanović M., Đorić  D., Lazović R., Matematika 3, Zbirka zadataka FON, Beograd 2005.
3. Đorić D. Matematika 3, Zbirka rešenih zadataka FON, Beograd 2007.

Sajt predmeta: math.fon.rs