Menadžment inovacija

Semestar u kom se sluša predmet: šesti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Biljana Stošić
E-mail: biljst@fon.bg.ac.rs
Saradnici: Radul Milutinović
E-mail: radul.milutinovic@fon.bg.ac.rs

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Sticanje znanja iz oblasti projektovanja i upravljanja procesima- projektima inovacija i razvoja proizvoda, usluga, procesa, tehnologije, organizacije, od ideje do realizacije.

Ishodi obrazovanja:
Sposobnost projektovanja i upravljanja svim fazama inovacionih procesa i inovacionim portfoliom; identifikacija uloge inovacija i razvoja od nivoa preduzeća do nacionalne ekonomije; informaciona podrška-primena ekspertnih sistema i sistema baziranih na znanju.

Metode izvođenja nastave:
PowerPoint prezentacija sadržaja, istraživačke aktivnosti kroz prikaz i analizu odabranih studija slučaja, zadaci, prezentacije seminarskih radova i diskusije, prikaz softverskih paketa iz oblasti (ekspertni sistemi, sistemi bazirani na znanju, softveri poslovne inteligencije i moduli ERP- Enterprise Resource Planning softvera) kroz laboratorijske vežbe i laboratorijski rad.

Način polaganja:
1.Pismeni deo ispita: Polaže se u terminu ispitnih rokova. Položeni pismeni deo važi dva ispitna roka.
Dodatne aktivnosti-Odbranjen projektni rad (do 10 poena) i odbranjen laboratorijski rad,
Opciono-Zadatak iz rangiranja inovacionih projekata- zadatak manje na pismenom,

2.Usmeni deo ispita:
I: dva kolokvijuma (kolokvijumi vaze zaključno sa poslenjim ispitnim rokom u letnjem semestru)
II: polaganje celog ispita u vidu testa
Seminarski rad je obavezan i važi najviše 10 poena. Tema se definiše po dogovoru. Radovi se brane predavanjima u dogovorenom terminu. Da bi se uvažili poeni za odbranjeni seminarski rad, neophodno je položiti usmeni deo ispita (najmanje 55 poena na testu).

 Literatura:
Biljana Stošić, Menadžment inovacija inovacioni projekti, modeli imetodi, FON, Beograd, 2013.

Sajt predmeta: inov.fon.rs