Menadžment ljudskih resursa

Semestar u kom se sluša predmet: treći

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Orlić  Ranko
E -mail: orlic.ranko@fon.bg.ac.rs
Saradnici:

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Sticanje potrebnih znanja za: projektovanje organizacije osnovnih procesa iz manadžmenta ljudskih resursa (utvrđivanje radnih mesta i zahteva rada, planiranje, pribavljanje, razvoj, nagrađivanje…) i obavljanje radnih aktivnosti u okviru tih procesa, pripremanje i donošenje odluka o ljudskim resursima i sprovođenje donetih odluka.

Ishodi obrazovanja:
Sticanje osnovnih znanja i osposobljavanje studenata za praktičnu primenu.

Metodi izvođenja nastave:
Predavanje, interaktivna nastava: radionice, razmena ideja i saznanje kroz grupnu diskusiju, učenje na primeru kroz studiju slučaja, mentorski i timski rad na izradi seminarskih radova na dogovorenu temu, metod prezentacije.

Način polaganja ispita:
1.Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja 10 poena
Kolokvijum I 40 poena
Kolokvijum II 40 poena
Seminarski rad 10 poena 

2. Završni ispit
Usmeni deo ispita 100 poena

Literatura:
Orlić Ranko, Kadrovski menadžment

Sajt predmetahttp://obuka.fon.rs/