OM info

Operacioni menadžment se vezuje za upravljanje procesima i resursima koje preduzeća i drugi organizacioni sistemi koriste da bi isporučila vrednost koja će zadovoljiti očekivanja kupaca/korisnika, sa naglaskom na efikasnosti i efektivnosti  tih procesa.  Sintagma “operacioni menadžment” ima značenje pojma koji, u preduzećima i u drugim organizacionim sistemima, sve proizvodne i uslužne operacije – od projektovanja/razvoja proizvoda/usluge, preko nabavke/obezbedjenja potrebnih resursa, proizvodnje (transformisanja predmeta rada i ostalih angažovanih resursa), do distribucije i isporuke proizvoda/usluge krajnjem korisniku – integriše i usmerava sve vreme – tokom odgovarajućih upravljačkih faza (planiranje, organizovanje, realizovanje planova i  kontrolisanje ostvarenih rezultata).

Operacioni menadžment predstavlja idealan spoj menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola) i inženjerstva (projektovanje, postavljanje i racionalizovanje), a sve to uz pomoć savremenih modela i metoda i uz korišćenje računara i ostalih savremenih informacionih tehnologija.

Koje koristi studentu pruža upis na Operacioni menadžment?

Prednosti koje studentu pruža upis na Operacioni menadžment na FON-u su:

 1. Rad u malim grupama: Radi se u grupama do 30 (max 60) studenata – na predavanjima i do 20 studenata – na vežbama;
 2. Tutorski rad sa studentima:  Svaki nastavnik i asistent Fakulteta organizacionih nauka, član ma koje od 4 katedre Operacionog menadžmenta, sa zadovoljstvom preuzima odgovornost tutora za neposredno praćenje i pomoć u napredovanju studenta Operacionog menadžmenta, od prve godine studija pa do završetka studija;
 3. Studentska praksa: Studenti Operacionog menadžmenta su u obavezi da pohađaju studentsku praksu u nekom preduzeću – u dogovoru sa zaposlenim “saradnikom za studentsku praksu” ili/i sa asistentima i profesorima koji to mogu da im obezbede;
 4. SPIN – Skup privrednika i naučnika: U organizaciji ovog bijenalnog događaja učestvuju nastavnici i studenti OM-a; svakom studentu se, pored učestvovanja u organizovanju i realizovanju Skupa, pruža mogućnost da napiše i kratak naučni rad i da ga izlaže na ovom skupu.

Uže naučne oblasti koje se izučavaju na Operacionom menadžmentu su:

 • Logistika i upravljanje lancima snabdevanja
 • Računarski integrisana proizvodnja (CIM)
 • Industrijsko i menadžment inženjerstvo
 • Menadžment  tehnologije i razvoja
 • Menadžment inovacija
 • Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga (korišćenjem ERP rešenja)
 • Upravljanje resursima
 • Planiranje proizvodnje i pružanja usluga
 • Preduzetništvo i upravljanje malim i srednjim preduzećima
 • Proučavanje rada i odredjivanje zarada
 • Ekološki menadžment
 • Proizvodni sistemi
 • Inženjering procesa
 • Upravljački sistemi
 • Robno i materijalno knjigovodstvo
 • Spredšit inženjering

Zanimanje i profesija diplomiranog studenta Operacionog menadžmenta

Inženjeri Operacionog menadžmenta se zapošljavaju kao:

I Menadžeri: Logistike (Nabavke; Skladištenja, Distribucija; Transporta; Održavanja); Lanaca snabdevanja; Proizvodnje; (Pružanja) Usluga; Planske službe; Operacione funkcije; Procesa; Projekata; Razvoja (novih proizvoda, tehnologije, organizacije, poslovnog povezivanja i dr.); Inovacija; Kooperacije; Racionalizacija i štedljive (lean) proizvodnje/pružanja usluga; Ekologije; Preduzeća; Malih i srednjih preduzeća; (Internog) Preduzetništva…
II Inženjeri: Vrednosti; Računarski integrisanih proizvodnih sistema; Fleksibilnih  proizvodnih sistema; Spredšit aplikacija…
III Projektanti: Proizvodnih sistema; Uslužnih sistema; Radnih mesta i metoda rada; Vremenskih standarda (normativa rada); Sistema zarada (veoma značajna funkcija u funkciji Ljudski resursi, što kolege sa drugih grupa ne izučavaju); Organizacije pripreme proizvodnje; Upravljačkog sistema; Ključnih indikatora performansi; Poslovnih veza; Procesa proizvodnje/pružanja usluga…
IV Stručnjaci za: Eko-menadžment; Upravljanje (vlasničko, preduzetničko, menadžersko); Racionalizovanje; Snižavanje troškova; Biznis-planove; Povezivanje planova (po objektima i vremenskim horizontima); Intelektualnu svojinu; Organizovani rad (privatnih preduzeća, javnih preduzeća, medicinskih ustanova i farmaceutske industrije, agencija, institucija: vojske i policije, kulture, sporta, trgovine, saobraćaja idt.)…
V Analitičari i planeri: Vrednosti; Zarada; Kapaciteta (poslovnih) resursa; Proizvodnje/Pružanja usluga; Operacija; Logističkih procesa; Poslovanja u lancima vrednosti/snabdevanja; Poslovnih rezultata…
VI Konsultanti za: Planiranje; ERP; Upravljanje proizvodnjom/poslovanjem/ /projektima/resursima/operacijama/funkcijom proizvodnje/pružanja suluga…
VII  Preduzetnici i vlasnici: Privatnog biznisa; Resursa (i radnih mesta!); Poslovnih poduhvata; Preduzeća (i MSP)…

Diplomirani studenti odseka za Operacioni menadžment su zaposleni u sledećim predužećima:

 • Delta Maksi
 • Idea
 • FORD Canada
 • Vojno-medicinska akademija
 • Grand prom a.d.
 • METRO Cash & Carry
 • NIS Rafinerija nafte Pančevo
 • Raiffesen bank
 • AVON
 • Elpos d.o.o.
 • BG Reklam
 • Strategic marketing
 • Banca Intesa
 • Delta sladoledi
 • OMV – Naftna kompanija
 • NELT
 • Adacta Execom d.o.o.
 • Ministarstvo finansija Republike Srbije
 • Nestle
 • Afrodite Mode Collection
 • VIP mobilna telefonija
 • FON