Operaciona istraživanja 1

Semestar u kom se sluša predmet: peti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Mirko Vujošević; dr Milan Stanojević; dr Vera Vujčić
E-mail: vujosevic.mirko@fon.bg.ac.rs
E-mail: stanojevic.milan@fon.bg.ac.rs
E-mail: vujcic.vera@fon.bg.ac.rs
Saradnici: dr Marija Kuzmanović; dr Dragana Makajić-Nikolić
E-mail: kuzmanovic.marija@fon.bg.ac.rs
E-mail: makajic-nikolic.dragana@fon.bg.ac.rs

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i metodama operacionih istraživanja (linearno, nelinearno i celobrojno programiranje), sa naglaskom na modeliranju kao osnovnoj metodi nauke o menadžmentu (operacionih istraživanja).

Ishodi obrazovanja:
Sadržaji ovog predmeta osposobljavaju studente za modeliranje i rešavanje praktičnih problema menadžmenta primenom kvantitativnih metoda uz korišćenje raspoloživih softverskih alata.

Metode izvođenja nastave:
Klasičan način uz korišćenje tabela i računara, rešavanje kratkih studija slučaja i jedan čas nedeljno praktičnih vežbi u Računarskom centru.

Način polaganja:
1.Predispitne obaveze
     Pismeni: Kolokvijum 1 20 poena
                     Kolokvijum 2 20 poena
                                          ili
Klasično 40 poena
    Projektni zadatak 15 poena
    Aktivnost na vežbama 5 poena
2.Teorijski deo
    Teorija: Kolokvijum 1 20 poena
                   Kolokvijum 2 20 poena
                                           ili
                   Klasično(usmeno) 40 poena

Literatura:
1. S. Krčevinac, M. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, M. Matrić, M. Vujošević: “Operaciona istraživanja 1”, FON, Beograd 2006.
2. S. Krčevinac, M. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, M. Matrić, M. Vujošević: “Operaciona istraživanja 1 (zbirka zadataka)”, FON, Beograd 2004.

Sajt predmeta: www.laboi.fon.rs