Osnove programiranja

Semestar u kom se sluša predmet: peti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Siniša Vlajić
E-mail: vlajic@fon.bg.ac.rs
Saradnik: mr Savić Dušan, Miloš Milić
E-mail: dules@fon.rs
E-mail: milic.milos@fon.bg.ac.rs

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Sticanje znanja o osnovama programiranja u Visual Basic programskom jeziku. Rad sa MS Access bazom podataka preko Visual Basic-a 

Ishodi obrazovanja:
Osposobljenost studenata da implementiraju jednostavne softverske sisteme koji rade sa MS Access bazom podataka pomoću Visual Basic-a.

 Metode izvođenja nastave:

  • Profesor će teorijski objasniti svaku od razmatranih tematskih jedinica i kroz praktične primere će objasniti njihovu primenu u razvoju jednostavnih softverskih sistema.
  • Asistent će kroz laboratorijske vežbe da razrađuje tematske jedinice koje je professor predavao. Za svaku tematsku jedinicu asistent će pripremiti konkretne primere koje će prikazati I objasniti studentima u računarskom centru. Asistent će pomoći studentima da izgrade logičku strukturu seminarskog rada.
  • Studenti treba da samostalno urade zadatke, koje će pripremiti asistent, iz većine razmatranih tematskih jedinica.

 Način polaganja:
1. Predispitne obaveze
     Seminarski rad (nije obavezno) 20 poena
2.  Završni ispit
     Pismeni ispit 40 poena
     Usmeni ispit 40 poena

Sajt predmeta: silab.fon.rs