Statistika

Semestar u kom se sluša predmet: četvrti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Milica Bulajić; dr Zoran Radojičić
Saradnici: dr Veljko Jeremić; Aleksandar Đoković; Marina Dobrota; mr Selena Totić

Opis predmeta:

 Obrazovni cilj:
Upoznavanje sa osnovnim metodama statističke analize i osposobljananje za primenu tih metoda u rešavanju problema iz prakse.

 Ishodi obrazovanja:
Sadržaji ovog predmeta osposobljavaju studente za modeliranje i rešavanje praktičnih problema primenom metoda statističke analize.

Metode izvođenja nastave:
Klasičan način, uz korišćenje table, folija i računara.

 Način polaganja:
1.Parcijalno:
Dva kolokvijuma koji se sastoje iz pismenog i usmenog dela.
2. Klasični:
Pismeni, elektronski test i usmeni deo.

 Literatura:
Vuković N., Statističko zaključivanje, FON, Beograd, 2007.

Sajt predmeta: statlab.fon.rs